مدیریت آب وخاک وامور فنی و مهندسی

ديف شماره شناسه خدمت عنوان خدمت فايل  شناسنامه خدمت عنوان سامانه الكترونيكي آدرس الكترونيكي خدمت توافق نامه سطح خدمت مدت زمان انجام خدمت
1 13021190100 طراحي و اجراي سامانه نوين آبياري دانلود سامانه  طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري http://novinabyari.maj.ir/ دانلود 90روز
Skip to content