مدیریت امور اراضی

رديف شماره شناسه خدمت عنوان خدمت فايل  شناسنامه خدمت عنوان سامانه الكترونيكي آدرس الكترونيكي خدمت توافق نامه سطح خدمت مدت زمان انجام خدمت
1 13021194101 صدور مجوز تغيير كاربري موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي http://es.laoi.ir دانلود 50-60روز
2 13021194102 ابطال يا تغيير در موافقت-نامه يا مجوزهاي صادر شده موضوع ماده 6 قانون دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي http://es.laoi.ir دانلود
3 13021194103 تهيه تقويم ارزش ريالي اراضي زراعي و باغي دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي http://es.laoi.ir دانلود 30-35روز
4 13021194104 تجديد نظر در مجوزهاي تغيير كاربري دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي http://es.laoi.ir دانلود 10روز
5 13021194105 حفاظت از اراضي كشاورزي و ارتباط مردمي (سامانه) دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي http://131.laoi.ir دانلود 10روز
6 13021194106 جلوگيري از تغيير كاربري-هاي غيرمجاز دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي http://es.laoi.ir دانلود 50-60روز
7 13021195100 واگذاري اراضي ملي و دولتي (اجاره،فروش و انتقال قطعي) دانلود سامانه جامع اطلاعات امور اراضي https://esc.laoi.ir دانلود 50-60روز
8
Skip to content