معاونت بهبود تولیدات دامی

ردیف عنوان شناسه خدمت آدرس سامانه خدمت نظر سنجی خدمت
1 كارت شناسايي دامداريهاي روستايي(صدور-اصلاح-تمديد- ابطال-تغيير نام-تغيير فعاليت) 13021182100  

 

2 كارت شناسايي دامداريهاي عشايري(صدور-اصلاح-تمديد- ابطال-تغيير نام-تغيير فعاليت) 13021182100  

 

3 كارت شناسايي دامداريهاي غيرصنعتي(صدور-اصلاح-تمديد- ابطال-تغيير نام-تغيير فعاليت) 13021182100  

 

 

4 كارت شناسايي دامداريهاي واحد پرورش كرم ابريشم(صدور-اصلاح-تمديد- ابطال-تغيير نام-تغيير فعاليت) 13021182100
5 شناسنامه واحد پرورش زنبور عسل(تعويض-صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام) 13021182100  

 

6 موافقت اصولي دامپرواري هاي صنعتي و نميه صنعتي(صدور-تمديد) 13021182103  

 

7 پروانه تاسيس دامپروي هاي صنعتي و نيمه صنعتي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام) 13021182103  

 

8 پروانه بهره برداري دامپروي هاي صنعتي و نيمه صنعتي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام -تغيير فعاليت) 13021182103  

 

9 پروانه توسعه دامپروي هاي صنعتي و نميه صنعتي(صدور-تمديد-اصلاح) 13021182103  

 

10 پروانه بهسازي و نوسازي واحد هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي(صدور-تمديد) 13021182103  

 

11 صدور پروانه بهره برداري دامپروي هاي صنعتي و نيمه صنعتي موجود (فاقد پروانه) 13021182103
12 پروانه تاسيس واحدهاي جمع آوري شير(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام)  

 

13 پروانه بهره برداري واحد هاي جمع آوري شير(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام -تغيير فعاليت)  
14 پروانه توسعه واحد هاي جمع آوري شير(صدور-تمديد-اصلاح)  
15 پروانه بهسازي و نوسازي واحد هاي جمع پاوري شير(صدور-تمديد)  

13021182103

 
پروانه تاسيس ميدان عرضه دام(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام)  
17 پروانه بهره برداري ميدان عرضه دام(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام -تغيير فعاليت)  
18 پروانه توسعه ميدان عرضه دام(صدور-تمديد-اصلاح)  
19 پروانه بهسازي و نوسازي ميدان عرضه دام(صدور-تمديد)  
20 تامين و توزيع نهاده هاي دامي(جو،كنجاله،ذرت،سبوس) 13021184105  
21 تامين و توزيع نهاده هاي دامي(جوجه يك روزه) 13021184105  
22  
Skip to content