اداره محیط زیبست و سلامت غذا

نام ونام خانوادگي:منصور عدل
رشته تحصيلي:
پست سازماني:رییس اداره محیط زیست و سلامت غذا

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

شرح وظایف دفتر محیط زیست و سلامت غذا  
 

 

 

1- برنامه ريزی و نظارت بر فعاليت های امور تنوع زيستی و زيست بوم های حساس بخش كشاورزی با همكاری واحدهای ذی ربط

2- تهيه ، تدوين و اجرای نظام پايش و مديريت آلايندها ، و پساب ها در بخش كشاورزی

3- تدوين برنامه های راهبردی محيط زيست و توسعه پايدار و نظارت بر اجرای آن ها

4- اجرای الگوی ارزيابی زيست محيطی و مديريت سبز در زير بخش های مختلف كشاورزی

5- شناسايی اثرات منطقه ای ناشی از تغييرات اقليمی و آب و هوا و مديريت سازگاری و انطباق در بخش كشاورزی

6- نظارت بر رعايت استانداردهاي مرتبط با توسعه محصولات كشاورزي گواهي شده و ارگانيك از نظر زيست محيطی

7- نظارت بر مصرف نهادهای شيميايی و مصرف نهادهای طبيعی در زراعت ، باغبانی ، دام و طيور و آبزيان بر اساس شاخص ها و استانداردهای زيست محيطی

8- گردآوری ، جمع بندی و اعلام نيازهای پژوهشی ، مطالعاتی ، آموزشی و ترويجی و پيشنهاد دوره ها و كارگاه های مرتبط با توسعه پايدار ، محيط زيست و سلامت غذا و هماهنگی با واحدهای ذی ربط جهت اجرای آن

 

 

Skip to content